Vedenlaatu

Talousveden laatu

Talousveden laatuvaatimukset on määritelty terveydensuojelulain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000.

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys valvoo Joensuun Veden kulutukseen toimittaman talousveden laatua. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kuntalaisilla on käytettävissään hyvälaatuista ja vaatimukset täyttävää talousvettä kaikissa olosuhteissa.

Joensuun Veden kulutukseen toimittama vesi on hyvälaatuista pohjavettä eikä varsinaista vedenkäsittelyä tarvita. PH:n nostamiseksi veteen lisätään ainoastaan hieman kalkkia, jotta vesi syövyttäisi vähemmän metallisia verkoston osia. Lisäksi veden hygieenisen laadun turvaamiseksi käytetään UV-desinfiointia.

Talousveden mikrobiologista ja kemiallista laatua tarkkaillaan säännöllisesti ja tutkimuksista vastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratorio.

Joensuun Vesi ottaa vesinäytteitä valvontatutkimusohjelmassa määrätyn näytteenottosuunnitelman mukaisesti raakavesikaivoista, pumppaamoilta ja verkostoista. Verkostonäytteistä tutkitaan vähintäänkin haju, maku, sameus, väri, pH, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani ja koliformiset bakteerit. Myös vedenottamoiden suoja-alueilta otetaan näytteitä. Pumppaamoilla on pH:n ja sameuden jatkuvatoiminen automaattinen mittaus Joensuun Veden omana käyttötarkkailuna.

Joensuun Vesi on vastuussa laatuvaatimusten täyttymisestä kiinteistön vesijohdon liittämiskohtaan saakka.

Veden laatu vuonna 2017

Vuonna 2017 Joensuun Veden kulutukseen toimittama vesi oli korkealaatuista ja täytti hyvin talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset sekä laatusuositukset.

Joensuun talousvesi on pehmeää. Vuonna 2017 veden kokonaiskovuus oli 0,52 - 0,74 mmol/l ja pH 7,0 - 8,4.

YHTEYSTIEDOT

Joensuun Vesi
Muuntamontie 5
80100 JOENSUU

Anne Savolainen
käyttöpäällikkö
p. 050 5141 905
anne.savolainen@joensuu.fi