Veden laatu alasivun pääkuva

Joensuun Vesi Veden käsittely

Veden käsittely

Veden laatua valvotaan tarkasti, jotta asiakas saa hanastaan luotettavasti korkealaatuista juomavettä.

Veden laatu

Joensuun Veden toimittama vesi on laadultaan hyvää ja turvallista käyttää. Käytämme raaka-aineena puhdasta pohjavettä, joka ei vaadi käsittelyä. Vesi on myös pehmeää, jolloin pyykin ja astioiden pesuun ei tarvita veden pehmentimiä eikä runsaasti pesuaineita.

Veden laatua valvotaan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lisäksi laitos tekee omaa käyttötarkkailua. Veden tulee aina täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset. Vesinäytteitä otetaan vedentuotantoprosessin koko matkalta: vedenottamoilta, vedenkäsittelylaitoksilta ja verkoston eri osista. Näytteenottomäärät noudattavat talousvesiasetuksen määräyksiä. 

Vesianalyysien yhteenveto 1.1.2023-31.12.2023 kulutukseen pumpatusta vedestä

Talousveden riskiarviointi

Joensuun Vesi on laatinut terveydensuojelulain 20 § (11.11.2016/942) mukaisen talousve­den riskinarvioinnin. Ris­kinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mu­kaisesti. WSP-ohjelmaan tehtyyn riskinarviointiin osallistui konsultin lisäksi Joensuun Veden vedentuotannon henkilöstö. Tervey­densuojeluviranomainen on osallistunut kohteiden riskinarviointiin kohdekäynneillään ja hyväksynyt riskinarvioinnin 30.12.2020. WSP-riskinarviointia päivitetään vähintään vuosittain.

Vesihuoltolaitosten toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Joensuun Vesi on päivittänyt valvontatutkimusohjelman vuosille 2021-2025 yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Päivityksessä on otettu huomioon talousvesiasetuksen lisäksi WSP-riskinarvio. Valvontatutkimusohjelmasta on pyydetty lausunnot Itä-Suomen AVI:lta ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

WSP-riskinarvion perusteella Joensuun Vesi tiivistää yh­teistyötä ja parantaa tiedonkulkua tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tekee yleistä tiedottamista veden turvallisuuden varmistamiseksi.