Veden laatu alasivun pääkuva

Joensuun Vesi Veden käsittely

Навигационная цепочка

Veden käsittely

Veden laatua valvotaan tarkasti, jotta asiakas saa hanastaan luotettavasti korkealaatuista juomavettä.

Veden laatu

Joensuun Veden toimittama vesi on laadultaan hyvää ja turvallista käyttää. Käytämme raaka-aineena puhdasta pohjavettä, joka ei vaadi käsittelyä. Vesi on myös pehmeää, jolloin pyykin ja astioiden pesuun ei tarvita veden pehmentimiä eikä runsaasti pesuaineita.

Veden laatua valvotaan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lisäksi laitos tekee omaa käyttötarkkailua. Veden tulee aina täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset. Vesinäytteitä otetaan vedentuotantoprosessin koko matkalta: vedenottamoilta, vedenkäsittelylaitoksilta ja verkoston eri osista. Näytteenottomäärät noudattavat talousvesiasetuksen määräyksiä. 

Verkostovesitulokset

Tulokset on esitetty vuoden 2020 keskiarvona.

   Yksikkö  Eno -  Uimaharju  Joensuun  kantakaupunki  Kiihtelysvaara - Hammaslahti  Tuupovaara -  Kovero  Talousvesiasetuksen  raja-arvot
 e.coli  pmy/100 ml  0  0  0  0  0
 koliformiset  bakteerit   pmy/100 ml  0  0  0  0  0
 pesäkkeiden  lukumäärä   pmy/ml  27  6  5  60  ei epätavallisia muutoksia
 haju  aistinvarainen  ei todettu  ei todettu  ei todettu  ei todettu  ei epätavallisia muutoksia
 maku  aistinvarainen  ei todettu  ei todettu  ei todettu  ei todettu  ei epätavallisia muutoksia
 sameus  FNU  0,4  <0,1  <0,1  0,1  ei epätavallisia muutoksia
 väri  mg/l Pt  <5  <5  <5  <5  ei epätavallisia muutoksia
 pH    7,7  8,1  8,2  7,8  6,5-9,5
 sähkönjohtavuus   mS/m  13  12  11  14  <250 mS/m
 rauta

 µg/l

 32  4  4  13  <200 µg/l
 mangaani

 µg/l

 <0,5  <0,5  <0,5  <1  <50 µg/l
 veden kovuus  mmol/l

 0,29

 (erittäin  pehmeä)

 0,48

 (erittäin  pehmeä)

 0,32

 (erittäin  pehmeä)

 0,67

 (pehmeä)

 ei raja-arvoa

 °dH

 1,6  2,7  1,8  3,8

 

Talousveden riskiarviointi

Joensuun Vesi on laatinut terveydensuojelulain 20 § (11.11.2016/942) mukaisen talousve­den riskinarvioinnin. Ris­kinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mu­kaisesti. WSP-ohjelmaan tehtyyn riskinarviointiin osallistui konsultin lisäksi Joensuun Veden vedentuotannon henkilöstö. Tervey­densuojeluviranomainen on osallistunut kohteiden riskinarviointiin kohdekäynneillään ja hyväksynyt riskinarvioinnin 30.12.2020. WSP-riskinarviointia päivitetään vähintään vuosittain.

Vesihuoltolaitosten toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Joensuun Vesi on päivittänyt valvontatutkimusohjelman vuosille 2021-2025 yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Päivityksessä on otettu huomioon talousvesiasetuksen lisäksi WSP-riskinarvio. Valvontatutkimusohjelmasta on pyydetty lausunnot Itä-Suomen AVI:lta ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

WSP-riskinarvion perusteella Joensuun Vesi tiivistää yh­teistyötä ja parantaa tiedonkulkua tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tekee yleistä tiedottamista veden turvallisuuden varmistamiseksi.