Kuhasalon jätevedenpuhdistamo alasivun pääkuva

Kuhasalon jätevedenpuhdistamo

Kuhasalossa jäteveden puhdistukseen käytetään biologis-kemiallista menetelmää, jonka sivutuotteena syntyy lietettä sekä biokaasua.

Puhdistusprosessi

 

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi perustuu aktiivilietemenetelmään ja se sisältää kolme vaihetta: mekaanisen, biologisen ja kemiallisen puhdistuksen. Puhdistamo toimii jälkiselkeytystä lukuun ottamatta kaksilinjaisena. Jätevedestä poistetaan mekaanisesti kiinteät jätteet ja hiekka, biologisesti orgaaninen aines sekä kemiallisesti fosfori.

Puhdistamon toimintaa valvoo automaatiojärjestelmä, joka kokoaa reaaliaikaisesti tietoa mittalaitteilta prosessin eri vaiheissa. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen.

Mekaaninen esikäsittely

Mekaanisen esikäsittelyn ensimmäinen vaihe on välppäys, jossa poistetaan jäteveden mukana tulevat roskat ja muut kiinteät jätteet. Välppäystä seuraa hiekanerotus, jossa jätevedestä erotellaan viemäriverkostosta tuleva hiekka ja muut pienet partikkelit. Seuraavaksi viemärissä hapettomaksi muuttunut vesi hapetetaan esi-ilmastuksessa. Viimeisenä esiselkeytyksessä poistetaan osa jätevedessä olevasta kiintoaineesta laskeuttamalla se painovoiman avulla altaan pohjalle. Selkeytynyt jätevesi jatkaa biologiseen käsittelyvaiheeseen

Biologinen puhdistus

Biologisen puhdistuksen tavoitteena on orgaanisen aineen poistaminen jätevedestä ja siinä hyödynnetään jäteveden mukana tulevia bakteereja. Ilmastusaltaissa olevaan jäteveteen johdetaan ilmaa pieninä kuplina, jolloin bakteerit alkavat kasvaa ja lisääntyä. Näin muodostuu aktiivilietettä ja kasvaessaan bakteerit kuluttavat jäteveden eloperäistä ainetta. Ilmastusaltaista jätevesi ohjataan väliselkeytykseen, jossa liete vajoaa altaan pohjalle. Osa lietteestä kierrätetään takaisin biologisen puhdistuksen alkuun. Prosessissa syntynyt ylijäämäliete poistetaan ja johdetaan lietteenkäsittelyyn.

Kesäaikaan jätevedestä saadaan poistettua myös typpeä ja se tapahtuu ilmastuksen alkupäässä hapettomissa olosuhteissa. Hapettomien olosuhteiden ylläpito vaatii jäteveden hyvää sekoitusta sekä nitraattipitoisen lietteen kierrätystä ilmastuksen loppupäästä alkupäähän.

Väliselkeytyksestä vesi johdetaan pikasekoituksen kautta jälkiselkeytysaltaaseen ja purkuputkea pitkin Pielisjokeen.

Kemiallinen puhdistus

Jäteveden sisältämä fosfori poistetaan kaksivaiheisena rinnakkaissaostuksena. Saostuskemikaalina käytetään ferrisulfaattia ja sitä annostellaan esi-ilmastuksen ja ilmastuksen loppupäähän. Kemiallinen jälkisaostus polyalumiinikloridilla viimeistelee fosforinpoiston tehokkuuden.

Lietteen käsittely

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen sisältämästä orgaanisesta aineesta saadaan mädätysprosessissa biokaasua eli metaania. Sitä hyödynnetään puhdistamon sähkön- ja lämmöntuotannossa. Mädätetty liete kuivataan linkokuivaimella kuiva-ainepitoisuudeltaan noin 30 prosenttiseksi. Urakoitsija kompostoi lietteen aumoissa ja käyttää saatua multaa mm. viherrakentamiseen.

 

Prosessikaavio

 

 

Ympäristölupa

 

Puhdistamon toimintaa ohjaa viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Luvan tarkistamisvelvoite on kumottu ympäristösuojelulain muutoksella (423/2017). Ympäristölupa edellyttää puhdistamon toiminnan seurantaa ja raportointia.

Lupamääräykset

Neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna

  • vesistöön johdettavan jäteveden BHK7Atu-arvo saa olla enintään 10 mg/l ja puhdistusteho vähintään 93 % sekä

  • fosforipitoisuus enintään 0,4 mg/l ja puhdistusteho vähintään 95 %.

Vuositasolla laskettuna

  • vesistöön johdettavan jäteveden fosforipitoisuus saa olla enintään 0,3 mg/l ja puhdistusteho vähintään 96 %.

Jätevedenkäsittelyn tehokkuuden tulee lisäksi täyttää seuraavat päästöarvot puhdistetun veden osalta:

  • CODCr ≤ 125 mg/l ja ≥ 75 %
  • kiintoaine ≤ 35 mg/l ja ≥ 90 %

Vesistötarkkailu

Pielisjoen ja Pyhäselän pohjoisosan vesistön laatua ja tilaa tarkkaillaan fysikaalis-kemiallisin ja biologisin menetelmin alueen jätevesikuormittajien vesistövaikutusten yhteistarkkailuna. Vesistö- ja kalastotarkkailun hoitaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.

Velvoitetarkkailu

Puhdistamon vesistökuormitusta ja puhdistustehoa tarkkaillaan päivittäin laitoksen omassa käyttölaboratoriossa. Ympäristöluvan mukaista velvoitetarkkailua tehdään 24 kertaa vuodessa puhdistamolle tulevasta ja vesistöön lähtevästä jätevedestä.

 

Kuhasalon virtaama

18550 m3
Keskimääräinen vuorokausivirtaama
98 %
Keskimääräinen kokonaisfosforin poistoteho
98 %
Keskimääräinen orgaanisen aineen poistoteho