Energiaa jätevedestä

Energiaa jätevedestä

Joensuun Vesi panostaa uusiutuvaan energiaan. Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla lämpöenergiaa saadaan puhdistetusta jätevedestä lämpöpumpuilla sekä sähköenergiaa biokaasusta kaasumoottorilla.

Kaasumoottori
 

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla on otettu käyttöön uusi kaasumoottori, jolla korvattiin vanha, käyttöikänsä päähän tullut laite. Uuden kaasumoottorin myötä ostettavan sähkön määrä vähenee ja uusiutuvan energian hyödyntäminen lisääntyy.

Kaasumoottorin käyttämä kaasu saadaan puhdistamon omasta toiminnasta. Jätevedenpuhdistusprosessissa syntyvä liete käsitellään mädättämällä, jolloin syntyy metaanikaasua. Uudella CHP-kaasumoottorilla (Combined Heat and Power) tehostetaan biokaasun hyödyntämistä ja etenkin kaasusta saatavan sähkön tuotantoa. Uuden kaasumoottorin tuotolla pystytään korvaamaan merkittävä osa laitoksella käytettävästä ostosähköstä. Sähkökuluissa säästetään niin, että uusi laite maksaa itsensä takaisin vain 3,1 vuodessa.

Kaasumoottoriyksikkö koostuu CHP-moottorilaitoksesta lämmöntalteenotolla (n. 400 kWe), aktiivihiilisuodattimesta (raskaat hiilivedyt, rikkivedyt ja siloksaanit) sekä pölysuodattimesta. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon kaasuntuotanto on vakiintunut tasolle n. 1,1 miljoonaa kuutiota/vuosi. Jatkossa kaasunkäyttö jakaantuu lämpökattiloille, uudelle kaasumoottorille ja lietteen termiseen kuivaukseen.

 

Lämpöpumput
 

Lämpöä tuotetaan lämmityskaudella kahdella jätevesilämpöpumpulla. Kesäaikana lämpöpumput eivät ole käytössä. Lämpöä saadaan myös kaasumoottorilta, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on sähköntuotanto. Vain kovilla pakkasilla lämpöä joudutaan tuottamaan kevytöljykattiloilla, joista toisessa käytetään ensisijaisesti mädättämökaasua eli metaania.

Lämpöpumppuprosessissa on 2 lämpöpumppukoneikkoa (a`400 kW), sisältäen kompressorin, höyrystimen ja lauhduttimen, yhteisteho 800 kW. Lämpöä otetaan talteen pumppaamalla puhdistettua jätevettä noin 25 l/s virtaamalla lämpöpumppuprosessiin. Prosessissa vesi jäähtyy noin 4 astetta. Prosessin läpi kierrätetty vesi palautetaan purkukanavaan ja johdetaan vesistöön. Lämmön tuotannon ja kulutuksen tasaamiseksi lämpö varastoidaan 10 m3:n varaajasäiliössä. Säiliöstä vesi johdetaan puhdistamon kulutuskohteisiin noin 60 asteisena.