Enon jätevedenpuhdistamo alisivun pääkuva

Enon jätevedenpuhdistamo

Enon jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jossa käsitellään Enon taajaman jätevesiä.

Puhdistusprosessi

 

Enon jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi perustuu aktiivilietemenetelmään ja se sisältää kolme vaihetta: mekaanisen, biologisen ja kemiallisen puhdistuksen.

Tuleva jätevesi johdetaan välppäyksen kautta biologiseen puhdistukseen. Jäteveden sisältämä fosfori poistetaan rinnakkaissaostuksena ja saostuskemikaalina käytetään ferrisulfaattia. Jälkiselkeytysaltaaseen syötetään polymeeriä parantamaan puhdistustulosta. Puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputkea pitkin Pielisjokeen.

Ylijäämäliete poistetaan ilmastusaltaan alkupäästä pumppaamalla sakeuttamoon, jonne syötetään polymeeriä tehostamaan lietteen sakeutusta. Liete kuljetetaan Uimaharjuun kaivolietteen vastaanottoasemalle ja sieltä edelleen Enocell Oy:n Uimaharjun tehtaalle käsiteltäväksi.

Puhdistamon toimintaa valvoo automaatiojärjestelmä, joka kokoaa reaaliaikaisesti tietoa eri mittalaitteilta. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen.

 

Prosessikaavio

 

 

Ympäristölupa

 

Puhdistamon toimintaa ohjaa viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Enon jätevedenpuhdistamon nykyinen voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty vuonna 2011. Luvan tarkistamisvelvoite on kumottu 1.5.2015 voimaan tulleella ympäristösuojelulain muutoksella (423/2017) ja lupa on voimassa toistaiseksi. Ympäristölupa edellyttää puhdistamon toiminnan seurantaa ja raportointia.

Lupamääräykset

Puolivuosikeskiarvoina laskettuna vesistöön johdettavan jäteveden

  • BOD7atu-arvo saa olla enintään 10 mg/l ja puhdistusteho vähintään 94 % sekä
  • fosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l ja puhdistusteho vähintään 94 %.

Vuosikeskiarvoina laskettuna jätevedenkäsittelyn tehokkuuden tulee lisäksi täyttää seuraavat päästöarvot puhdistetun veden osalta:

  • CODCr ≤ 125 mg/l ja ≥ 75 %
  • kiintoaine ≤ 35 mg/l ja ≥ 90 %

Vesistötarkkailu

Jätevesien johtamisen vaikutuksia purkuvesistöön tarkkaillaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Vesistö- ja kalastotarkkailun hoitaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy koko Pielisjoen ja Pyhäselän pohjoisosan kuormittajien yhteistoimeksiantona.

Velvoitetarkkailu

Puhdistamon toimintaa tarkkaillaan päivittäin käyttötarkkailuna. Ympäristöluvan mukaista velvoitetarkkailua tehdään neljä kertaa vuodessa puhdistamolle tulevasta ja vesistöön lähtevästä jätevedestä.

 

Eno

680 m3
Keskimääräinen vuorokausivirtaama
94 %
Keskimääräinen kokonaisfosforin poistoteho
95 %
Keskimääräinen orgaanisen aineen poistoteho

Eno