Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo alasivun pääkuva

Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo

Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen, biologis-kemiallinen bioroottorilaitos, jossa käsitellään Tuupovaaran taajaman ja Koveron jätevesiä.

Puhdistusprosessi

 

Tuleva jätevesi johdetaan välppäyksen kautta esiselkeytykseen ja edelleen kaksivaiheisen bioroottorin kautta kemikalointiin, flokkaukseen ja jälkiselkeytykseen. Käsitelty jätevesi ohjataan purkukaivoon ja sieltä edelleen purkuputkea pitkin Kaatiojärveen.

Sakeutettu puhdistamoliete ajetaan puhdistamolietteen vastaanottoasemalle Kuhasaloon.

Puhdistamon toimintaa valvoo automaatiojärjestelmä, joka kokoaa reaaliaikaisesti tietoa eri mittalaitteilta. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen.

 

Prosessikaavio

 

 

Ympäristölupa

 

Puhdistamon toimintaa ohjaa viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Tuupovaaran jätevedenpuhdistamon nykyinen voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty vuonna 2005. Luvan tarkistamisvelvoite on kumottu 1.5.2015 voimaan tulleella ympäristösuojelulain muutoksella (423/2017) ja lupa on voimassa toistaiseksi. Ympäristölupa edellyttää puhdistamon toiminnan seurantaa ja raportointia.

Lupamääräykset

Puolivuosikeskiarvoina laskettuna vesistöön johdettavan jäteveden

  • BOD7atu-arvo saa olla enintään 15 mg/l ja puhdistusteho vähintään 90 % sekä
  • fosforipitoisuus enintään 0,7 mg/l ja puhdistusteho vähintään 93 %.

Yksittäiset näytetulokset huomioon ottaen jätevedenkäsittelyn tehokkuuden tulee lisäksi täyttää seuraavat päästöarvot puhdistetun veden osalta:

  • CODCr ≤ 125 mg/l ja ≥ 75 %
  • kiintoaine ≤ 35 mg/l ja ≥ 90 %

Vesistötarkkailu

Jätevesien johtamisen vaikutuksia purkuvesistöön tarkkaillaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti.

Velvoitetarkkailu

Puhdistamon toimintaa tarkkaillaan päivittäin käyttötarkkailuna. Ympäristöluvan mukaista velvoitetarkkailua tehdään neljä kertaa vuodessa puhdistamolle tulevasta ja vesistöön lähtevästä jätevedestä.

 

Tuupovaara

247 m3
Keskimääräinen vuorokausivirtaama
97 %
Keskimääräinen kokonaisfosforin poistoteho
97 %
Keskimääräinen orgaanisen aineen poistoteho

Tupis