Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin edellyttää liittymissopimuksen tekoa. Sopimuksessa määritellään voimassa olevien hinnastojen mukaiset liittymis- ja tonttijohtomaksut, tonttijohtojen liitoskohdat, liitoskorkeudet, viemärien padotuskorkeudet sekä muut erityiset ehdot.

Omakotitalot, rivitalot ja muut kiinteistöt

Liittymissopimuksen tekoa varten asiakkaan tulee toimittaa:

  • liittymishakemus (tai vastaavat tiedot muuten toimitettuna)
  • asema- ja pohjapiirroskuvat rakennuksen vesihuollon osalta (kahtena kappaleena ja seläkkeillä varustettuina tai pdf-tiedostona)

Muutoksen ilmoittaminen

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kiinteistön tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamisesta, rakennuksen laajennuksesta tai uuden rakennuksen rakentamisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos tapahtuu.

Sopimusehdot voimassa 1.2.2017 Liittymismaksut
Toimitusehdot voimassa 1.2.2017 Tonttijohtojen liittymäkohta
  Vesimittarin sijoitusohje
   

Teollisuusjätevesisopimukset

Teollisuuslaitokset tai muut vastaavat, jätevesiensä laadun tai määrän takia tavallisesta asuinkiinteistöstä poikkeavat vesihuollon asiakkaat tekevät liittymisestään teollisuusjätevesisopimuksen, jonka liitteeksi tarvitaan vesihuollon asemapiirustuksen lisäksi myös kopio laitoksen ympäristöluvasta, prosessikaavio teollisuusjätevesien käsittelystä ja näytteenottopaikan sijaintipiirros. Teollisuusjätevesisopimuksessa määritellään erityisehdot, jotka määritellään kunkin laitoksen osalta erikseen.

Jätevesien sisältämien haitallisten aineiden raja-arvot

Sprinklerisopimukset

Kiinteistölle rakennettavalle sprinklerijärjestelmälle laaditaan oma sopimuksensa. Sprinklerisopimuksen liitteeksi tarvitaan kahtena kappaleena:

  • asemapiirros ja suojausaluekaavio
  • pohjapiirros
  • kytkentäkaavio ja
  • selvitys sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista.

 

Päivitetty 11.09.2017

YHTEYSTIEDOT

Sanna Sorjonen
toimistoinsinööri
p. 013 337 3513
sanna.sorjonen@joensuu.fi

Emmi Mäki-Petäjä
kehitysinsinööri
p. 013 337 0061
emmi.maki-petaja@joensuu.fi